بر روی کیت تمامی دزدگیرها جامپر یا کلید دو حالته انتخاب نوع قفل مرکزی (الکتریکی یا بادی ) وجود دارد. این قسمت را روی بادی تنظیم می کنیم از یونیت قفل مرکزی سه رشته سیم به پمپ درب راننده وصل شده که سیم قرمز قهوه ای مثبت سیم قهوه ای منفی و سیم سبز قهوه ای سیم اصلی است که ما سیم سبز قهوه ای را چیده و سیم سفید قفل مرکزی دزدگیر را به سیم سبز قهوه ای سمت یونیت قفل مرکزی ماشین و سیم نارنجی مشکی دزدگیر را به سیم سبز قهوه ای سمت پمپ می بندیم.

سیم های نارنجی و سفید خط مشکی را به همدیگر وصل می کنیم و سیم زرد خط مشکی را به سیم مثبت دزدگیر و سیم زرد را به سیم منفی دزدگیر می بندیم.