برای روش تر شدن مطلب بررسی تفاوت های تکنولوژی AMو RFو مقایسه آنها مفید می باشد:

۱- هزینه لیبل:
هزینه لیبل AMدو الی سه برابر هزینه لیبل RFمی باشد. بنابراین در فروشگاه هایی که مصرف لیبل نسبتاً‌بالا باشد،‌ صرفه با سیستم RF‌می باشد.

۲- اندازه لیبل:

عرض لیبل AM  حدود ۱ سانتی متر ،‌طول آن ۴ و ضخامتش کمی بیشتر از یک میلی متر می باشد.

لیبل RF3 سانت در ۳ سانت یا۴در۴ و ۵در ۵ می باشد ولی به لحاظ ضخامت بسیار نازک می باشد.(البته به لحاظ فنی لیبل های ۴در۴ توصیه می شوند و لیبل های کوچک تر یا بزرگ تر کاربردهای خاص دارند)

بنابراین برای برخی اجناس کوچک امکان الصاق لیبل AMاندکی بیشتر است ولی در عوض با توجه به ضخامت لیبل AMامکان کندن لیبل توسط سارق بیشتر می باشد.

۳- بر روی اجناس فلزی هیچکدام از لیبل های فوق کارایی کامل ندارند ولی لیبل AMاندکی بهتر عمل می کند که البته ملموس نیست. بر روی اجناسی که فلزی نیستند ولی در بسته بندی یا خود جنس فلز غلبه دارد، لیبل AMخیلی بهتر از RFمی باشد. (مثلاً بسته های چای خشک یا عطر و  ادکلون)

۴- تنوع تگ در سیستم های RF‌بسیار بیشتر است.

۵- فاصله بین دو آنتن در سیستم AMبرای تگ سخت لازم نیست کم باشد ولی برای لیبل حتما باید فاصله دو آنتن زیاد نباشد. (برای لیبل عملکرد دو سیستم در فاصله مساوی تقریباً یکسان است.)

۶- قیمت سیستم AM اندکی بالاتر از سیستم RF با فرض شرایط مساوی (یعنی تعداد پایه ها و کمپانی مشترک و امکانات یکسان)AM‌یا RFبودن تکنولوژی)

 

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]