گیت فروشگاهی

در این سیستم ها از امواجی که دامنه ی آنها در محدوده ی امواج صوتی (۵۸ کیلو هرتز) است، استفاده می شود.

به لحاظ میزان کارایی، تفاوت قابل توجهی بین سیستم AMو RFوجود ندارد، بنابراین به هنگام انتخاب یک گیت مناسب بهتر است بیشتر به اعتبار و کیفیت خود گیت توجه کنیم تا AMیا RFبودن تکنولوژی آن.

نکته: شکل و قیمت لیبل های RFو AMهم در جاهایی که بنا بر استفاده از لیبل می باشد، در انتخاب نوع تکنولوژی اهمیت دارد؛ به طور مثال به دلیل ضخیم تر و گران تر بودن لیبل AMنسبت به لیبل RF، در کتاب فروشی ها تکنولوژی RFارجحیت دارد ولی در عینک فروشی ها، ابعاد لیبل AMبرای الصاق آن به برچسب قیمت عینک ها مناسب تر است.

 

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]