درب های تک لنگه کاربردهای فراوانی در نوع خود دارا می باشند. از این رو به منظور ساختمان ها، اداره جات، مغازه ها و ورودی اتاق ها و یا دالان ها و راهرو هایی که محل تردد پرسنل بوده مورد استفاده قرار میگیرند.

این مدل درب های اتوماتیک را هم میتوان به صورت یک لنگه ثابت و یک لنگه متحرک و یا در صورت وجود دیوار در یک سمت، از نوع تک لنگه بدون لنگه ثابت اسفاده کرد. به این شکل چیزی که مشاهده می کنیم یک لنگه متحرک است که به نوبه خود فضای خیلی کمتری را نیاز دارد.


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]