جهت ارتباط بین دستگاه DVR و IE, شما نیاز به DVR web server نصب شده بر روی سیستم DVR می باشید.

به مسیر زیر بروید:

DVR program -> environment set up -> network -> set up

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/06/IE-dvr-1.gif”]

ارتباط با IE از طریق سیستم ریموت از DVR Server یا Domain name  و کلید بر روی go و سپس صفحه login جهت ورود.

برای مثال:

http://211.0.0.0

http://dvrname.ipdvrfree.com

توسط

webport 8080 : http://211.0.0.0:8080 or  http://dvrname.ipdvrfree.com:8080

ورود و سپس مشاهده تصاویر

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/06/IE-dvr-2.gif”]

وقتی برای اولین بار به DVR متصل می شوید, در صورت نبود Activx های لازم, هشداری جهت نصب آنها اعلام می شود که با تایید, می توانید تصایر را مشاهده کنید( پس از تایید , سیستم را یکبار ربست کنید)

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/06/IE-dvr-3.gif”]

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/06/IE-dvr-4.gif”]

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://t.me/ipmcctv”]