آموزش نحوه برنامه ریزی (تعریف pereset وtour ) دوربین اسپیددام IP در دستگاه های مدل منوی RDS (کل مدل های avr وnvr وxvr ) دوربین مداربسته
آموزش نحوه برنامه ریزی (تعریف pereset وtour ) دوربین اسپیددام IP در دستگاه های مدل منوی RDS (کل مدل های avr وnvr وxvr )
ابتدادوربین اسپید دام مورد نظر رااز طریق کابل های مربوطه به دستگاه متصل میکنیم وبرای اسپید دام های...
2 سال قبل