دوربینها و لنزهای جدید عموماً CS mount هستند . با دوربینهای CS mount هر دو نوع لنز قابل استفاده می باشد اما لنزهای C mount نیاز به یک حلقه (VM400) 5mm برای هماهنگی بین دوربین و لنز دارند تا تصویر فوکوس شده بدست آید. با دوربینهای C mount امکان استفاده از لنزهای CS mount وجود ندارد زیرا به طور فیزیکی امکان بستن لنز به  CCD جهت بدست آوردن تصویر فوکوس وجود ندارد.