طبق برنامه ریزیهای انجام شده توسط تیم متخصص IPMCCTV ، کلاسهای آموزشی رایگان دزدگیر اماکن Anik برای همکاران عزیز در شمال کشور، در محل فروشگاه IPMCCTV ، شعبه بابل، برگزار شد و در این آموزش ، همکارات عزیز روش نصب و راه اندازی سیستم دزدگیر اماکن Anik را به طور کامل آموزش دیدند.