تجزیه و تحلیل محتوای ویدیو، قابلیتی مهم که توس VCA امکان پذیر می باشد. با این قابلیت شما قادر به شناسایی، تعیین حوادث زمانی و مکانی و بسیاری از ویژگی های هوشمند دیگر مانند تشخیص نفوذ، خط تشخیص عبور و … می باشد.

 

مترجم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]