با استفاده از این عملکرد هوشمند ورود به منظقه یا Region Entrance می توانید از ورود انسان، حیوان و یا اشیا به محدوده از پیش تعیین شده مطلع شوید

 

جهت آشنایی و طریق فعال سازی این قابلیت بر روی دوربین های KDT ، فیلم آموزشی زیر را مشاهده نمایید:

 

 

 


 فروشگاه ipmkala