یکی از دغدغه های مدیران شرکت های کوچک و بزرگ در زمینه کنترل کارمندان و پرسنل، رسد حضور غیاب و کنترل ورود و خروج آنها می باشد.
پرسنل در بعضی از مواقع ممکن است ممنوع الورود یا ممنوع الخروج شود و همینطور زمان دقیق حضور مفید آنها مشخص شود.
گیت کنترل تردد هوشمند صائلا در انواع مدل برای راه کار های مختلف کنترل تردد طراحی و توسعه داده شده که در انواع شرایط ذکر شده در بالا میتوانند بطور هوشمند تردد را کنترل و ثبت نمایند.
گیت های کنترل تردد در انواع مختلف تولید می شود که بر حسب سرعت عملکرد، نوع عملکرد، نوع امنیت و غیره قابل انتخاب می باشد.