صندوق پران

نصب صندوق پران در دزدگیر | بعضی از دزدگیرها برای صندوق پران پالس منفی می دهند و با توجه به اینکه ما به پالس مثبت برای عمل کردن محرک صندوق پران نیاز داریم باید سر راه سیم صندوق پران دزدگیر رله قرار دهیم

کار رله این است که زمانی که دزدگیر پالس منفی به محرک صندوق می فرستد این پالس را به مثبت تبدیل کند.

اگر دقت کرده باشید رله بصورت دو تکه است

  • نصب صندوق پران در دزدگیر

و می توان این دو تکه را از هم جدا نمود یک تکه سیم ها وسوکت مربوطه و تکه دیگر سیم پیچ و قسمت اصلی رله است.

در این قسمت اگر دقت کنید کنار هر پین یک عدد نوشته شده .

ما باید سیم های خانه های ۸۵ و ۳۰ را به مثبت دایم دزدگیر و سیم خانه ۸۶ را به سیم صندوق پران دزدگیر و

در نهایت سیم خانه ۸۶a را به سیمی که به سمت محرک صندوق پران می رود وصل کنیم.

حال با فشار دادن دکمه صندوق پران دزدگیر درب صندوق باز می شود.