صورت ظاهری آنتن های مذکور به شکل زیر می باشد:

این آنتن ها با بردهای الکترونیکی با طراحی ظریف و زیبا در دو رنگ مشکی و نقره ای عرضه شده اند.

سیم بندی داخل آنتن به سه صورت ممکن است:
سیم بندی تک لوپ (تک حلقه) که به شکل زیر و رنگ سیم تشکیل دهنده آن سبز بوده  و  دو سر آن به سوکت آنتن برد فرستنده متصل می شود.
سیم بندی دو لوپ (هشت) که به شکل زیر و رنگ سیم آن  قرمز بوده و در اکثر موارد دو سر آن به سوکت آنتن برد گیرنده متصل می شود.
سیم بندی سه لوپ ( دو هشت) که به شکل زیر و رنگ سیم آن  زرد بوده و در مواردی که نویز محیط زیاد بود، مطابق آنچه در صفحات بعدی بیان خواهد شد،  دو سر آن به سوکت آنتن برد گیرنده متصل می شود..
معمولاً هر آنتن هر سه سیم بندی را داراست. به این ترتیب برد فرستنده روی یکی از آنتن ها نصب شده و سیم سبز را دریافت می کند( دو سیم سبز به سوکت آنتن برد فرستنده وصل می شود) و دو سیم قرمز  به هم و دو سیم زرد نیز به متصل شده و اتصال کوتاه می شوند.
برد گیرنده نیز روی   آنتن دیگر نصب شده و  سیم قرمز را دریافت می کند. دو سیم قرمز به سوکت آنتن برد گیرنده وصل می شود) دو سیم سبز  به هم و دو سیم زرد نیز به متصل شده و اتصال کوتاه می شوند.
(در برخی موارد آنتن ها ممکن است هر سه رنگ سیم را نداشته باشند که در این صورت آنتن ها شماره گذاری شده اند. در چنین مواردی برد فرستنده روی آنتن شماره ۲ نصب شده و سیم سبز را دریافت می کند، برد گیرنده نیز روی آنتن شماره ۱ نصب شده و سیم قرمز یا زرد را دریافت می کند. (و سرسیم های همرنگ آزاد در هر آنتن به هم وصل می شوند.)

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://telegram.me/ipmcctv”]