استاندارد ONVIF دارای معایبی می باشد. دو موضوع مهم در ارتباط با انتخاب تجهیزاتی که با استاندارد ONVIF سازگار هستند وجود دارد:

  • کیفیت اجرای دستور العمل های پروتکل ONVIF توسط تولیدکنندگان
  • کیفیت نحوه ادغام پروتکل ONVIF با پروتکل سازنده