دوربینهای Day & Night دید در شب) عموما در نواحی مادون قرمز یا نزدیک مادون قرمز در شب ) عمل می کنند و یک تصویر خارج از فوکوس و نامناسب را با لنزهای معمولی می دهند اما لنزهای IR  جدید از جنس شیشه ای خاصی که پراکندگی نور را به حداقل می رساند استفاده می کنند در نتیجه در هنگام استفاده از نور مادون قرمز نیازی به فوکوس مجدد نیست. شیشه مخصوص این لنزها سبب پراکندگی نو ر ب ا طو ل موجهای متفاوت نمی شو د و پوشش خاصی روی شیشه وجو د دارد که این با انتقال ترکیب سبب می شود تا لنز فوکوس کاملی را تحت شرایط عادی نور و همچنین تحت نور IR نور بیشتر به ناحیه مادون قرمز ایجاد کند.