شما با استفاده از این قابلیت مهم قادر هستید با انتخاب و تعیین یک محدوده از تصویر که برای شما بسیار مهم می باشد و نیاز به نظارت دقیق دارد، ولی میخواهید به صورت یک حریم خصوصی برای شما باشد و امکان دیده شدن توسط دیگران برای آن محل ممکن نباشد، از این قابلیت استفاده میکنید

مترجم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]