در فیلم زیر، قابلیت Defog یا مه زدایی دوربین Akitan بررسی میشود:

 

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]