فاصله کانونی لنز با واحد میلیمتر(mm) اندازه گیری میشود و با زاویه دیدی که توسط لنز بدست می آید رابطه مستقیم دارد. فاصله کانونی کوچک، زاویه دید وسیع و فاصله کانونی بزرگ،زاویه دید محدودی را دربرمیگیرد. زاویه دید عادی مشابه چیزیست که با چشم انسان قابل رویت است.

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://telegram.me/ipmcctv”]