قابلیت: تشخیص خروج انسان و اشیاء از محدوده از پیش تعیین شده و اعلام هشدار در زمان خروج

 

 

 

 


 فروشگاه آنلاین