با این قابلیت ، شما قادر هستید قابلیت تشخیص اشیاء رها شده در محوطه را معین و با تنظیم هشدار مورد نظر هنگام رویداد، باعث ایجاد محوطه امن از بابت حفاظت اشیاء و تحت نظر قرار دادن آن شوید

 

 

 


 فروشگاه ipmkala