در آژیر های پلیسی سه سیم به رنگ های مشکی ، قرمز و زرد موجود است. برای وصل این آژیرها به دزدگیر ابتدا سیم مشکی را به بدنه متصل می نماییم و سیم های قرمز و زرد را به داخل اتاق ماشین انتقال دا/ده و سیم زرد را به سیم آژیر یا siren دزدگیر و سیم قرمز را به سیم مثبت دزدگیر وصل می کنیم .


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]