> ضریب اطمینان مناسب مکان های مسکونی : نامطمئن ، طراحی سیستمی ارزان وکم هزینه، برای پاسخگویی به نیازهای روزمره، به طور کلی این دسته از سیستم ها برای پاسخگویی به نیازهای عادی بر اساس قاعده ۸*۵ طراحی میشوند.
> ضریب اطمینان مناسب مکان های تجاری : متوسط ، با هزینه طراحی و تجهیز متوسط ، این سیستم میتواند برای فعالیت در بازه های زمانی بلند مدت مناسب باشد ولی امکان از کار افتادگی و یا ریست شدن در آن وجود دارد.
> ضریب اطمینان مناسب سیستم های حرفه ای : طراحی این سیستم به صورت ۲۴*۷ است و احتمال از کارافتادن، ریست و … بسیار کم است.


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]