می توان با فشردن یک کلید پرده برقی هوشمند پرده را به مقدار مورد نظر تنظیم نمود. همچنین می توانید طبق ساعات و یا شدت روشنایی طبیعی که در طول روز وجود دارد سیستم هوشمند تنظیم شود که پرده های برقی شما باز یا بسته شود.

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]