هرچه سنسورهای آشکارساز بیشتر باشد حریق ‌سریعتر تشخیص داده می شود.و آلارم خطا وبی جا کمتر تولید می شود.

تمامی این سیگنال ها الکترونیک های داخلی مورد پردازش قرار می گیرند و و به همین روش توسط میکرو پروسسورهای داخلی با در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند. پردازش سیگنالها به وسیله یک الگوریتم هایی که بوسیله تست های حریق ایجاد شده‌اند، صورت می گیرد. این الگوریتم بر مبنای ۵۰۰۰ تجربه و آزمایش الگوهای آتش سوزی به دست آمده است. اگر بر اساس این نوع الگوریتم پیش برویم نه تنها در مقابل حریق ایمنی خواهیم داشت بلکه در برابر گرد وغبار، رطوبت و تغییرات دمایی هم می توانیم ایمنی پیدا کنیم. سه نوع جدید و متفاوت سری‌های ۴۲۰ به عنوان نمونه خوبی از نوآوری تکنولوژی اشعه دوگانه، معرفی شده است. که این سه نوع جدید در ترکیب باISP ، دقت بسیاری را در آشکارسازی دود، فراهم کرده است.