دوربین مداربسته

کنترل۲۰دستگاه الکترونیکی ازراه دور

ارســال پـیــامک فـارســی
دارای ۴ ورودی آنـالــوگ
۴۰ حافظه برای شماره تلفن
حذف ریموت از طریق پیامک

دارای LED برای نمـایش وضعیـت هـر رلـه

دارای بـازگـردانـی تنـظیـمـات پیـش فـرض
مدیریت دستـرسـی بـرای کـاربـران سیسـتـم
شـارژ سیـمکارت دستـگاه از طـریـق پیـامک
دریافت تنـظیـمات دستـگاه از طـریـق پیـامک
قـابلیـت تغیـیـر رمـز دستـگاه از طریق پیـامک
حـذف و ثبـت شماره تلـفـن از طـریـق پیـامک
ارسال گزارش های فعال شدن رله ها به مدیر
استعلام ورودی های آنالوگ از طریق پیامک
استعلام مانده شارژ سیمکارت از طریق پیامک
قـابلـیـت کـار بـا کـلـیـه اپـراتـورهـای تـلـفـن همـراه کـشـور
تنـظـیمـات از طـریـق پـیـامـک و نـرم افـزار انـدرویـد و IOS
فـعـال و غیـر فعـال نمـودن دسـتـگـاه از طـریـق ریمـوت کنـتـرل
فعـال کـردن رلـه ها بصـورت دائـم ، فلیـپ فلاپ و یا تایمـدار
فعال و غیرفعـال نمودن رله ها از طریق پیامک و تماس با دستگاه
فعال شدن رله با اولین تماس شماره ثبت و تنظیم شده در دستگاه
دریافت وضعیت رله ها از طریق پیامک بصورت تکی و یا تمامی رله ها
فـعـال و یـا غیـرفعـال نمـودن یکی و یـا چنـد رله بطـور همـزمان فقط با یک پیـامک
برنامه ریـزی برای فعـال و غیرفـعـال نمـودن هـر رله بصـورت هفتـه ای تا ۶۰ برنـامـه
برنـامـه ریـزی برای فعـال و غیرفعال نمودن هر رله در تاریـخ مـورد نظـر تا ۶۰ برنامه