در حالت پیش فرض کارخانه ای ، نیاز به تنظیم زون ها نمی باشد. پس از وارد شدن به منوی دستگاه، کد مورد نظر را وارد کرده و تنظیمات آن را طبق توضیحات ذیل انجام دهید.

کد ۱۱ مربوز به زون ۱

کد ۱۲ مربوط به زون ۲

کد ۱۳ مربوط به زون ۳

کد ۱۴ مربوط به زون ۴

می باشد.

با فشار عدد ۱: تنظیم زون به حالت فوری یا تاخیری .در حالت پیش فرض فوری می باشد . حرف Immediat به معنی تنظیم زون در حالت فوری می باشد.

با فشار عدد ۲ : فعال یا غیر فعال کردن حالت دینگ دانگ ( در حالت پیش فرض غیر فعال می باشد)

با فشار عدد ۳: فعال یا غیر فعال کردن زون ۲۴ ( در حالت پیش فرض غیر فعال می باشد)

با فشار عدد ۴: تنظیم زون به حالت Normal Open و یا Normal Close ( در حالت پیش فرض Normal Close می باشد)

با فشار عدد ۵: انتخاب زون به عنوان حریق یا سرقت( درحالت پیش فرض در وضعیت سرقت می باشد) چنانچه به زون مورد نظر سنسور ، مگنت یا چشم متصل نموده اید، زوم مورد نظر در حالت سرقت و چنانچه دتکتور اعلام حریق متصل نموده اید، در حالت حریق تنظیم نمایید.

توجه: پس از پایان تنظیم هر زون ، در پایان حتما دکمه Enter جهت ثبت تنظیمات زده شود.


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]