با تکنولوژی SMD PLUS در سیستمهای امنیتی خطای آلارم هاکاهش پیدا می کند . زیرا با این تکنولوژی آلارم ها روی انسان و خودروها فوکوس می شود و آلارمهای ناشی از حیوانات فیلتر می شود.

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]