این تکنولوژی با متوسط نرخ بیت در طول دوره های مختلف (معمولا ۲۴ ساعت) مرتبط است. با کنترل میانگین نرخ بیت، دوربین می تواند در صورت لزوم میزان بیت ریت بیشتری داشته باشد، برای مثال در ساعات کاری در یک دفتر اداری بیت ریت بالا، و سپس در زمانی که دفتر بسته است و جمعیت سوژه کاهش می یابد، بیت ریت پایینی داشته باشد

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]