زمانیکه دیپ سوییچ های ۲ و ۳ هردو خاموش باشند میزان نویز محیط محاسبه و بوسیله چهار LEDزیرنمایش داده میشود:

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]سطح نویز پایین باشد فقط AMPL  روشن میشود.,سطح نویز متوسط باشد AMPL  و HIST  هردو روشن میشوند.,سطح نویز بالا باشد AMPLو HISTو Q TAG  همگی روشن میشوند.,سطح نویز بسیار بالا باشد AMPLو HISTو Q TAGو LOW HF همگی روشن میشوند[/list]

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://telegram.me/ipmcctv”]