دوربین مداربسته

دربیشتر صحنه های طبیعی که توسط دوربین مداربسته گرفته میشود موقعیتهایی یافت میشودکه بطور هم زمان نقاط تاریک و روشن باهم وجود دارد و شدت روشنایی درمحدوده های مختلف گرفته شده توسط دوربین متفاوت است. با این وجود با اندازه گیری شدت روشنایی دریک محدوه صحنه دوربین درمورد شدت روشنایی کل صحنه دوربین نمیتوان نظر داد .

بنابراین برای محاسبه دقیق روشنایی صحنه دوربین مداربسته بوسیله لوکس مترکه وسیله ای است برای خواندن شدت روشنایی ،لوکس صحنه درتمام بخشهای آن اندازه گیری میشود ولی باید به این نکته توجه داشت دستگاه لوکس متر توانایی اندازه گرفتن نور بازتابشی از اجسام راندارد .


به عنوان مثال دریک صحنه گرفته شده توسط دوربین زمانیکه یک جسم رنگ روشن و یک جسم کدر درکنار هم باشند ، شدت روشنایی اندازه گیری شده ازسطح جسم کدر و جسم روشن با اندازه گیری شدت روشنایی توسط لوکس متر یکسان بدست خواهد آمد درحالیکه میزان انعکاس نور ازسطح روشن بیشتر ازکدر است . بنابراین ممکن است باتاثیر گذاشتن عامل انعکاس نور ، میزان نوری که توسط دوربین مداربسته دریافت خواهد شد ازمیزان اندازه گیری شده با لوکس متر کمتر و یا بیشتر باشد.

 

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://telegram.me/ipmcctv”]