آموزش تعمیر دستگاه DVR

جهت شروع تعمیر یک دستگاه DVR ، باید اطلاعات کافی در مورد بلوکهای یک دستگاه داشته باش‍ید.

در شکل زیر بلوک دیاگرام دستگاه DVR را مشاهده میکنید

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/07/DVR-block-diag.jpg”]

منبع: cctvbazar


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]