دوربین مداربسته

نام دیگر اسپلیتر ( Splitter ) یا به عبارتی ترجمه آن به زبان فارسی تقسیم کننده های انشعابی ( یا مقسم انتهایی ) می باشد . اسپلیتر از تجهیزات توزیع سیگنال در سیستم آنتن مرکزی می باشد که برای تحویل سیگنال به گیرنده ها و جدا سازی هر گیرنده از سیستم به کار برده می شود. به عبارت دیگر، تقسیم کننده آنتن مرکزی یا همان اسپلیتر جهت گرفتن انشعاب از خط اصلی آنتن مرکزی و یا تقسیم سیگنال بین چند مصرف کننده به کار می رود و در صورت استفاده از این ابزار در سیستم آنتن های مرکزی، سیستم با افت سیگنال همراه می شود .