آنالیز محتوای تصاویر

سیستم‌های هوشمند نظارت تصویری، به شما امکان می‌دهند تا با استفاده از اخطارها، شمارشگرها و آنالیزگرهای خودکار، به طور موثر و دقیق تعداد بالایی کانال تصویر را مدیریت کنید. با استفاده از این سیستم‌ها، می‌توانید به طور دقیق عبور و مرور افراد، خودروها و سایر موجودات متحرک را در جهت‌های مورد نظر کنترل کنید. علاوه بر این، با تعریف محدوده‌های مشخص و دلخواه، می‌توانید در هنگام ورود اشخاص یا اشیاء به این محدوده‌ها، اخطارهای صوتی و تصویری دریافت کنید و تصاویر مزاحمین را ضبط نمایید. همچنین، این سیستم‌ها قابلیت شمارش اشیاء را نیز دارند، به این صورت که با رسم یک خط فرضی و تعیین جهت عبور، تعداد افراد یا اشیاءی که از آن خط عبور می‌کنند را شمارش می‌کنند

سیستم‌های هوشمند نظارت تصویری شما را قادر می‌سازند تا مدیریت موثر، آسان و دقیق را بر حداکثر تعداد کانال تصویر داشته باشید.

این سیستم‌ها شامل اخطارها، شمارشگرها و آنالیزگرهای خودکار هستند که برای تسهیل مدیریت و نظارت طراحی شده‌اند.

ویژگی‌های عمومی
  1. عبور از خط: با رسم یک خط در تصویر مورد نظارت و مشخص کردن جهت دلخواه، می‌توانید عبور و مرور افراد، خودروها و یا هر چیز متحرک دیگری را در جهت مشخصی کنترل نمایید.
  1. تشخیص مزاحم: با تعریف یک محدوده مشخص و دلخواه، می‌توانید در زمان ورود هر فرد یا جسم به آن محدوده، اخطارهای صوتی و تصویری دریافت کرده و همچنین تصاویر مزاحمین را ضبط کنید.
  1. شمارش اشیاء: با رسم خط فرضی و تعریف جهت عبور افراد یا اشیاء از آن خط.