videopark

در دستگاه videopark ، بخشی به نام startup wizard می باشد که در زمان روشن کردن دستگاه videopark با آن مواجه میشوید . در ویدیوی آموزشی زیر، روش تنظیم و معرفی این بخش را مشاهده خواهید کرد: