در این پروژه از یک میکروکنترلر ATMega 32جهت انجام تبدیل و نمایش مقدار سیگنال ورودی آنالوگ به صورت عددی آن بر روی LCDاستفاده شده است که می توانیم از ATMega 8نیز استفاده کنیم. از پایه ADC0جهت دریافت وروردی آنالوگ استفاده شده که پس از دریافت ورودی ، بر حسب فرمول زیر تبدیل صورت گرفته و حاصل بر رویLCD  نمایش داده می شود:

Vout=Vin*1024/Vref

در این پروژه از مقاومت متغیری جهت اعمال ولتاژهای متفاوت استفاده شده است که شما می توانید به جای این مقاومت متغیر ، از یک پروب یا سیمی جهت اندازه گیری ولتاژ استفاده کنید.

(( محدوده اندازه گیری ولتاژ DCدر این پروژه، ۰ تا ۵ولت می باشد ))

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/avr-23.jpg”]

$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off
Config Lcd = 16 * 2
Start Adc
Dim Var_in As Word
Dim Var_out As Single
Dim Var As Single
Cursor Off
Do
Var_in = Getadc(0)
Var = Var_in * 1024
Var_out = Var / 5
Lcd Fusing(var_out , "#.##")
Home
Loop

[lightbox thumb="http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg" link="https://telegram.me/ipmcctv"]