مدار زیر یک تبدیل کننده آنالوگ به دیجیتال می باشد که دارای ۴ ورودی آنالوگ جهت اتصال ۴ قطعه آنالوگ به میکرو می باشد توسط برنامه نوشته شده برای آن، ولتاژ هر یک از قطعات را تا ۵ ولت نمایش می دهد. در اینجا از ۴ پتانسیومتر استفاده شده است که ما می توانیم از ۴ سنسور استفاده کنیم که هر یک کار خاصی را انجام دهد، مثلا جهت تشخیص نور یا اندازه گیری رطوبت یا جهت اندازه گیری دما  میتوان استفاده کرد.

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/avr-30.gif”]

$regfile = “M32def.dat”                        ‘ use the Mega32
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Config Lcd = 20 * 4
Cursor Off
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Dim Adc_0 As Word, Adc_1 As Word, Adc_2 As Word, Adc_3 As Word
Dim Delay_lcd As Integer
Dim Var_in As Word
Dim Var_out As Single
Dim Var As Single
Dim I As Integer
Delay_lcd = 1000
‘*********************************************************
Home
   Lowerline
   Lcd “www.electronic.ipmcctv.com”
  Waitms Delay_lcd
Cls
Home
   Lcd “you can read 4sensor”
Lowerline
   Lcd “and indicate voltage”
Thirdline
   Lcd “on the LCD”
  Waitms Delay_lcd
 Cls
   Home
   Lcd “and you can connect any”
   Lowerline
   Lcd “analogh input of”
   Thirdline
   Lcd “circuit to a sensor”
   Waitms Delay_lcd
 Cls
   Lowerline
   Lcd “circuite is READY”
  Waitms Delay_lcd
   Cls
‘*********************************************************
Do
   Adc_0 = Getadc(0)
   Var = Adc_0 * 5
   Var_out = Var / 1024
   Home
   Lcd “Sensor_3:   “
   Lcd Fusing(var_out,  “#.##”)
‘*********************
   Adc_1 = Getadc(1)
   Var = Adc_1 * 5
   Var_out = Var / 1024
   Lowerline
   Lcd “Sensor_3:   “
   Lcd Fusing(var_out,”#.##”)
‘*********************
   Adc_2 = Getadc(2)
   Var = Adc_2 * 5
   Var_out = Var / 1024
   Thirdline
   Lcd “Sensor_3:   “
   Lcd Fusing(var_out, “#.##”)
‘*********************
   Adc_3 = Getadc(3)
   Var = Adc_3 * 5
   Var_out = Var / 1024
   Fourthline
   Lcd “Sensor_4:   “
   Lcd Fusing(var_out,”#.##”)
‘*********************
Loop
End

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://telegram.me/ipmcctv”]