موتور dc

در مدار زیر با استفاده از ترانزیستور و دیود و میکروکنترلر AVR و برنامه نوشته شده در محیط بیسکام، موتور DC را راهندازی کرده و با استفاده از کلیدهای موجود قادر هستیم سرعت چرخش را تغییر دهیم.

برنامه نوشته در محیط بیسکام می باشد


$regfile = “m8def.dat”
$crystal = 4000000
Config Pinb.0 = Output
Config Pind.2 = Input
Config Pind.3 = Input
Dim Add_t As Integer
Add_t = 100
Do
   If Pind.2 = 0 Then
      Add_t = Add_t + 50
   End If
   If Pind.3 = 0 Then
      If Add_t = 50 Then
      Goto Nx
      Else
      Add_t = Add_t – 50
      End If
      Nx:
   End If
   Set Portb.0
   Waitms Add_t
   Reset Portb.0
   Waitms Add_t
Loop
End