این آموزش برای مدلهای HX558M-HXV58M-HXJ29M-RJ می باشد

 

دوربین های موتورآیزبرند RDS بعد ازنصب درپروژه وفیکس شدن جای دوربین بهتر است که برای بدست آمدن تصویرمطلوب ودرست کارکردن قابلیت فوکوس اتوماتیک بایدکالیبره گرددند.برای اینکار باید واردمنوی دوربین شوید.

 

منوی ptzدستکاه را بازکرده وسپس Iris+راانتخاب کرده وارد منوی دوربین خواهیدشد.گزینه spesialراانتخاب کرده وواردمنوی بعدشوید.(برای انتخاب گزینه های منو بایدiris+را بزنید)
درگزینه Lens adjust دوبارسمت چپ ((l+l ودوبارسمت راست را(r+r) وسپس دوباره iris+ را انتخاب کنید.
دوربین شروع به کالیبره کردن لنز خود خواهدکرد بصورت اتوماتیک اگر سوژه متحرکی درتصویرنباشدبهتراست.و
درنهایت دوربین پس ازکالیبره شدن این منوی خارج خواهدشدوکارکالیبره به اتمام خواهدرسید.

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]