ابتدادوربین اسپید دام مورد نظر رااز طریق کابل های مربوطه به دستگاه متصل میکنیم وبرای اسپید دام های خانواده آنالوگ حتما ازکابل rs485 استفاده گردد.سپس وارد منوی دستگاه شده از مسیر منوی advance واردزیرمنوی ptz می شویم.

بعد کانال دوربین مورد نظر راانتخاب نموده وبا توجه به protocol دوربین اسپید دام که دردفترچه راهنمای دوربین موجود می باشداین تنظیمات را دراین قسمت انجام می دهیم ،ابتدا کانال مورد نظر رافعال کرده سپس درقسمت porotocol نوع porotocol مورد نظر راواردمی کنیم سپس به همین ترتیب baudrate را انتخاب می کنیم وودرقسمت address نیز شماره اسپید دام مورد نظرراکه اگریکی است شماره ۱ وبه همین ترتیب برای اسپیددام های دیگر،بعدازانجام تنظیمات راذخیره کرده سپس به منوی اصلی دستگاه برمی گردیم و واردنوارابزار دستگاه می شویم درصفحه اصلی درسمت راست گزینه سوم راازسمت راستptz را انتخاب نموده وواردمی شویم دراین قسمت می توانیم دوربین اسپیدام را کنترل کنیم ودسترسی به آن داشته باشیم توجه داشته باشید برای این کار لزوما باید درهمان کانالی باشیم که دوربین اسپیددام ماوصل شده است یعنی شماره کانال هم دوربین راانتخاب کنیم .

با انتخاب گزینه zoom+ وzoom- که گزینه آنهاددراین منوبه شکل درخت کاج می باشددسترسی به zoom in وzoom back دوربین مسیرمی گرددوازطریق focus+ وfocus- دسترسی به قسمت فوکوس دوربین میسرخواهدشد.

 

گزینه set برای ذخیره کردن نقاط یاهمان pereset استفاده می شودوگزینه clean برای پاک کردنش گزینه call برای فراخوانی نقطه ذخیره شده،گزینه cruise setting برای تنظیمات مسیر یا همان tour یا خطی که قراراست نقاط یا همان pereset های ما درآن قرارمی گیرنداستفاده می گردد،گزینه start برای شروع اجرای این مسیریا tour است وگزینه stop برای متوقف کردنش. خوب برای شروع کردن برنامه ریزی اسپید دام ابتدادوربین را ازطریق zoom+ وzoom- وجهت های بالا وپایین که ازداخل منوی ptz قرار داردبه نقطه دلخواه برده وسپس اجازه می دهیم دوربین بصورت اتوماتیک فوکوس شود.

پس از مطلوب شدن تصویر نقطه موردنظر را(Pereset)راازطریق گزینه set ذخیره می کنیم البته بصورت اتوماتیک روی عدد ۱ذخیره می گردد،وهمین طوربه ترتیب نقاط مورد نظر رابه تعدادمورد نیازبا شماره های مختلف ذخیره می کنیم پس ازذخیره این نقاط نوبت تعریف tour یا همان مسیردوربین ها میرسدبرای این کارگزینه cruise settings راانتخاب می کنیم.

سپس درقسمت ch یا همان شماره کانال setting را میزنیم سپس درقسمت سمت راست گزینه + رازده وشماره pereset مورد نظر راانتخاب میکنیم درقسمت perest ودرقسمت speed سرعت مورد نظر راتنظیم می کنیم ودر قسمت time هم زمان مناسب رابرای این pereset انتخاب می کنیم درپایان هر preset گزینه ok را برای تایید اعمال می کنیم به همین ترتیب همه نقاط وpereset های را که قبلا ذخیره کرده بودیم دراین قسمت اضافه کرده وپس از پایان معرفی همه نقاط درهمین منودرسمت راست گزینه تایید را اعمال میکنیم که شکل آن شبیه √تیک لاتین می باشد.

برای شروع بکاراین تنظیمات گزینه strat را میزنیم و برای متوقف کردن از stop استفاده میگردد.

 

 

 

 


جهت مشاهده محصولات، کلیک کنید


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]