با استفاده از این عملکرد هوشمند، می توانیدپرسه زنی افراد را با توجه به یکی از سه الگوریتم قابل تنظیم در محدوده مکانی از پیش تعیین شده تشخیص دهید

 

جهت آشنایی بیشتر، ویدیوی زیر را مشاهده نمایید:

 

 

 

 


 فروشگاه ipmkala