جهت اتصال بین کابل برق و فیش برق دوربین مراحل زیر را باید انجام داد:

ورودی های برق دوربین به شکلهای متفاوت می باشد که بستگی به نوع ورودی ، باید کابل ان را آماده کنیم

در ابتدای کار بایستی سیم برقی که با آن تمایل به اتصال برق ۱۲ ولت به دوربین میباشیم، به صورت زیر هم از جدا و روکش آنها را برداریم.

پس از جداسازی و تعیین مثبت و یا منفی بودن مسیر برق، آنها با به محل مورد نظر برای اتصال برق دوربین وصل میکنیم.