باند VHF در فرکانسهای ۱۷۴ مگاهرتز تا ۲۳۰ مگاهرتز قرار دارد. کانالهای ۵ تا ۱۲ در این باند میباشند و پهنای فرکانس هر کانال در این باند ۷ مگاهرتز در نظر گرفته شده است. باند UHF در فرکانسهای ۴۷۰مگاهرتز تا ۸۶۲ مگاهرتز قرار دارد. کانالهای ۲۱ تا ۶۹ در این باند میباشند و پهنای فرکانس هر کانال در این باند ۸ مگاهرتز در نظر گرفته شده است. برای آشنایی با فرکانسها و کانالهای باندهای VHF و UHF جدول زیر را مطالعه نمایید:

۵   Channel MHz ۱۸۱ ۱۷۴ VHF Band
۶   Channel MHz ۱۸۸ ۱۸۱
۷   Channel MHz ۱۹۵ ۱۸۸
۸   Channel MHz ۲۰۲ ۱۹۵
۹   Channel MHz ۲۰۹ ۲۰۲
۱۰   Channel MHz ۲۱۶ ۲۰۹
۱۱   Channel MHz ۲۲۳ ۲۱۶
۱۲   Channel MHz ۲۳۰ ۲۲۳
۲۱   Channel MHz ۴۷۸ ۴۷۰ UHF Band
۲۲   Channel MHz ۴۸۶ ۴۷۸
۲۳   Channel MHz ۴۹۴ ۴۸۶
۲۴   Channel MHz ۵۰۲ ۴۹۴
۲۵   Channel MHz ۵۱۰ ۵۰۲
۲۶   Channel MHz ۵۱۸ ۵۱۰
۲۷   Channel MHz ۵۲۶ ۵۱۸
۲۸   Channel MHz ۵۳۴ ۵۲۶
۲۹   Channel MHz ۵۴۲ ۵۳۴
۳۰   Channel MHz ۵۵۰ ۵۴۲
۳۱   Channel MHz ۵۵۸ ۵۵۰
۳۲   Channel MHz ۵۶۶ ۵۵۸
۳۳   Channel MHz ۵۷۴ ۵۶۶
۳۴   Channel MHz ۵۸۲ ۵۷۴
۳۵   Channel MHz ۵۹۰ ۵۸۲
۳۶   Channel MHz ۵۹۸ ۵۹۰
۳۷   Channel MHz ۶۰۶ ۵۹۸
۳۸   Channel MHz ۶۱۴ ۶۰۶
۳۹   Channel MHz ۶۲۲ ۶۱۴
۴۰   Channel MHz ۶۳۰ ۶۲۲
۴۱   Channel MHz ۶۳۸ ۶۳۰
۴۲   Channel MHz ۶۴۶ ۶۳۸
۴۳   Channel MHz ۶۵۴ ۶۴۶
۴۴   Channel MHz ۶۶۲ ۶۵۴
۴۵   Channel MHz ۶۷۰ ۶۶۲
۴۶   Channel MHz ۶۷۸ ۶۷۰
۴۷   Channel MHz ۶۸۶ ۶۷۸
۴۸   Channel MHz ۶۹۴ ۶۸۶
۴۹   Channel MHz ۷۰۲ ۶۹۴
۵۰   Channel MHz ۷۱۰ ۷۰۲
۵۱   Channel MHz ۷۱۸ ۷۱۰
۵۲   Channel MHz ۷۲۶ ۷۱۸
۵۳   Channel MHz ۷۳۴ ۷۲۶
۵۴   Channel MHz ۷۴۲ ۷۳۴
۵۵   Channel MHz ۷۵۰ ۷۴۲
۵۶   Channel MHz ۷۵۸ ۷۵۰
۵۷   Channel MHz ۷۶۶ ۷۵۸
۵۸   Channel MHz ۷۷۴ ۷۶۶
۵۹   Channel MHz ۷۸۲ ۷۷۴
۶۰   Channel MHz ۷۹۰ ۷۸۲
۶۱   Channel MHz ۷۹۸ ۷۹۰
۶۲   Channel MHz ۸۰۶ ۷۹۸
۶۳   Channel MHz ۸۱۴ ۸۰۶
۶۴   Channel MHz ۸۲۲ ۸۱۴
۶۵   Channel MHz ۸۳۰ ۸۲۲
۶۶   Channel MHz ۸۳۸ ۸۳۰
۶۷   Channel MHz ۸۴۶ ۸۳۸
۶۸   Channel MHz ۸۵۴ ۸۴۶
۶۹   Channel MHz ۸۶۲ ۸۵۴

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]